Raport bieżący nr 50 / 2021

Raport bieżący nr 50 / 2021 - 24 maja 2021 / 17:41

Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej zbycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

Zarząd Budimex SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r., raportu nr 68/2020 z 24 listopada 2020 r., raportu nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r., raportu nr 10/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., raportu nr 11 /2021 z 22 lutego 2021 r., raportu nr 12/2021 z 22 lutego 2021 r., raportu nr 13/2021 z 22 lutego 2021 r., raportu nr 38/2021 z 29 kwietnia 2021 r. oraz raportu nr 43/2021 r. z 13 maja 2021 r. informuje, że w dniu 24 maja 2021 r. została podpisana umowa rozporządzająca dotycząca zbycia wszystkich udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie („Udziały”) na rzecz CP Developer S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Cena za udziały wpłynęła na rachunek bankowy Budimex SA, tym samym doszło do przeniesienia tytułu do Udziałów na rzecz CP Developer S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu.

W wyniku realizacji transakcji Budimex SA rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 568 milionów złotych. Wartość jest niższa o 187 milionów złotych względem wskazanej w raporcie bieżącym nr 13/2021 ze względu na wypłatę dywidendy w tej wysokości przez Budimex Nieruchomości sp. z o.o., która została już wykazana w raporcie okresowym Budimex SA za 1. kwartał 2021 r. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa Budimex rozpozna zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 667 milionów złotych. Wartość jest niższa o 23 miliony złotych względem wskazanej w raporcie bieżącym nr 13/2021 ze względu na zmianę wartości aktywów netto Budimex Nieruchomości sp. z o.o. oraz korekt konsolidacyjnych w okresie styczeń-kwiecień 2021 r.