Raport bieżący nr 51 / 2017

Raport bieżący nr 51 / 2017 - 3 lipca 2017 / 16:05

Podpisanie aneksu do umowy linii na gwarancje z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 03 lipca 2017 roku został poinformowany o podpisaniu przez Bank BGŻ BNP Paribas SA aneksu do umowy linii na gwarancje z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. Ostatni komunikat 13/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, z kwoty 205.000.000,- zł (słownie złotych: dwieście pięć milionów) do kwoty 350.000.000,- zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt milionów) i przedłużono termin, do którego spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.