Raport bieżący nr 52 / 2013

Raport bieżący nr 52 / 2013 - 21 sierpnia 2013 / 00:00

Budowa Laboratorium Centralnego Politechniki Warszawskiej wraz z dostawą i instalacją wyposażenia w ramach prawa opcji – wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2013 r. został poinformowany przez Politechnikę Warszawską o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo – badawczej w ramach prawa opcji”.

Wartość oferty: 275 116 000,00 złotych netto.
Termin rozpoczęcia robót: w dniu protokolarnego wprowadzenia na budowę w 10-tym dniu od daty podpisania umowy.
Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Warunki finansowe:
Płatność: 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto

Wysokość kar umownych:

  • 10 % wynagrodzenia netto (bez prawa opcji) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zaś w przypadku realizacji prawa opcji w wysokości 0,05 % wartości łącznej Umowy brutto,
  • 0,05 % wynagrodzenia netto (bez prawa opcji) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
  • 0,01 % wynagrodzenia netto (bez prawa opcji) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi każdy dzień zwłoki. Termin liczony będzie od następującego po upływie ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, niezależnie od naliczonych kar umownych.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.