Raport bieżący nr 52 / 2014

Raport bieżący nr 52 / 2014 - 27 czerwca 2014 / 00:00

Wewnętrzna restrukturyzacja w Grupie Ferrovial

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Ferrovial Agromán, S.A. o następującej treści:

„Ferrovial Agromán, S.A. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 I art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił, że dnia 25 czerwca 2014 r. („dzień połączenia”):
Ferrovial Agromán, S.A. (spółka przejmująca) połączyła się ze spółką Discota XXI, S.L.U. (spółka przejmowana) w 100% zależną od Ferrovial Agromán, S.A.
Przed połączeniem Discota XXI, S.L.U. posiadała 100% udziałów w Valivala Holdings, B.V., która w wyniku ww. połączenia stała się bezpośrednio zależną od Ferrovial Agromán, S.A.

Valivala Holdings, B.V. jest akcjonariuszem Budimeksu SA posiadającym 59,06% akcji Budimeksu SA.
Wyżej opisane połączenie stanowi pierwszy etap wewnętrznej restrukturyzacji w ramach Grupy Ferrovial, w wyniku której udziały w Valivala Holdings, B.V. należeć będą ostatecznie do Ferrovial Agromán Internacional, S.L. – nowej spółki, która zostanie utworzona w celu prowadzenia przez jeden podmiot spraw spółek zagranicznych, zależnych od Ferrovial Agromán, S.A. Jedynym akcjonariuszem Ferrovial Agromán Internacional, S.L. będzie Ferrovial Internacional, S.L. – nowa spółka holdingowa, w której Grupa Ferrovial skoncentruje swoją różnorodną działalność międzynarodową.
Informacje dotyczące kolejnych etapów restrukturyzacji upublicznione zostaną w stosownym czasie.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

 • 15 078 159 akcji
 • 59,06% kapitału zakładowego
 • 15 078 159 głosów
 • 59,06 % udział w ogólnej liczbie głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

 • Stan posiadania w ww. zakresie nie ulega zmianie. W wyniku ww. połączenia pośredni udział Ferrovial Agroman w Budimeksie nie zmienia się.
 • 15 078 159 akcji
 • 59,06% kapitału zakładowego
 • 15 078 159 głosów
 • 59,06 % udział w ogólnej liczbie głosów

Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów:

 • Ferrovial Agromán, S.A. i Valivala Holdings B.V. nie mają zamiaru zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Budimex SA.

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

 • Ww. Valivala Holdings B.V. jako akcjonariusz dysponujący udziałem w ogólnej liczbie głosów wynoszącym 59,06 %.

Informacja o osobie trzeciej, z którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu:

 • Brak takiej umowy.”

W wyniku opisywanego procesu restrukturyzacji udział Grupy Ferrovial w Budimeksie SA nie ulegnie zmianie.