Raport bieżący nr 53 / 2012

Raport bieżący nr 53 / 2012 - 3 września 2012 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – przebudowa linii tramwajowej w Krakowie

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 03 września 2012 r. została podpisana umowa z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na: przebudowę linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie.

 • Wartość kontraktu: 113 367 020,47 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 14 dni od dnia zawarcia umowy
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
 • Okres gwarancji: 120 miesięcy – roboty z zakresu branży drogowej, branży obiektów inżynierskich, branży sieci elektroenergetycznych, sieci sanitarnych, sieci teletechnicznych; 36 miesięcy – pozostałe roboty
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 7% wartości umownej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • maksymalna wysokość kar za zwłokę – 30% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy niezależnie od zastrzeżonych kar umownych odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.