Raport bieżący nr 53 / 2014

Raport bieżący nr 53 / 2014 - 30 czerwca 2014 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z TUiR WARTA SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA aneks do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.
Na mocy aneksu zwiększono limit do wysokości którego Budimex SA może zlecać Towarzystwu wystawianie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych z kwoty 40 000 000 zł (czterdzieści milionów złotych) do kwoty 80 000 000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych).

Zabezpieczeniem wywiązania się przez Budimex z zobowiązań wynikających z umowy jest 6 weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.