Raport bieżący nr 53 / 2015

Raport bieżący nr 53 / 2015 - 11 sierpnia 2015 / 00:00

Rejestracja zmian statutu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportów nr 18/2015 z dnia 17 marca 2015 r. oraz nr 24/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 lipca 2015 r., zgodnie z którym zarejestrowano zmiany statutu Spółki dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2015 r. Zarejestrowane zmiany związane są z konwersją 120 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego. Zmianie uległ § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. Aktualne brzmienie tego zapisu jest następujące:

„Kapitał zakładowy

§ 9

1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

– seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:

2 350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,

2 997 650 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostały bez zmian.

Tekst jednolity Statutu zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.