Raport bieżący nr 57 / 2010

Raport bieżący nr 57 / 2010 - 16 lipca 2010 / 00:00

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 16 lipca 2010 r. otrzymał od Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu informację o wyborze oferty Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii budynek B, C, D, Magazyn Gazów Technicznych, Magazyn na Odpadki”.

 • Wartość kontraktu: 64.170.311,44 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 20 dni po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 31.12.2012 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5% kwoty kontraktu brutto
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  • Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
  • 10% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający;
  • Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
  • 20% kwoty, którą Zamawiający będzie musiał zapłacić bezpośrednio na rzecz podwykonawcy w przypadku niezapłacenia wynagrodzenia przez generalnego wykonawcę;
  • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.