Raport bieżący nr 57 / 2012

Raport bieżący nr 57 / 2012 - 10 września 2012 / 00:00

Budowa drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie - powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 10 września 2012 r. dowiedział się o wpłynięciu do firmy w dniu 7. 09. 2012 r. pisma informującego o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider) i firmy T4B przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Chełmie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie – etap I, część IV.

 • Wartość oferty: 34 439 862,79 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 30.11.2013 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za dzień zwłoki w wykonaniu robót budowlanych
  • 0,1% wynagrodzenia za dzień zwłoki w rozpoczęciu robót budowlanych ponad 14 dni od daty przekazania Placu Budowy
  • 0,1% wynagrodzenia za dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada wykonawca
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.