Raport bieżący nr 57 / 2017

Raport bieżący nr 57 / 2017 - 18 lipca 2017 / 18:29

Budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk Mazowiecki - wybór oferty Budimeksu

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 18 lipca 2017 LIDL Sp. z o.o. Sp.k. wybrał ofertę Budimeksu, jako najkorzystniejszą w przetargu na Budowę Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk Mazowiecki. Wartość oferty to 146 435 521,52 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy przez Inwestora

Termin zakończenia robót: 10,5 miesiąca liczone od przekazania wykonawcy placu budowy

Okres gwarancji:

a. na dach, konstrukcję dachu – 10 lat;

b. na rury instalacji grzewczej podposadzkowej – 20 lat – Wykonawca przekaże w tym zakresie gwarancję producenta.

c. na pozostałe elementy Obiektu – 5 lat.

d. na urządzenia i sprzęt: zgodnie z gwarancją producenta, nie mniej niż 24 miesiące.

e. na elementy żarowe oświetlenia – 12 miesięcy.

f. oznakowanie poziome posadzki hali magazynowej oraz parkingu – 3 lata.

Warunki finansowe:

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 21 dni roboczych od doręczenia Inwestorowi faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10 % wartości umowy netto

Kary płacone przez wykonawcę :

• Łączna wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji Robót objętych Umową oraz prac naprawczych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy.

• Kara umowna stanowiącą 15% wartości prac niezbędnych w celu usunięcia wad, usterek i braków ujawnionych w okresie gwarancji, w przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym przez Inwestora terminie.

• W przypadku wykonania przez Inwestora zobowiązań pieniężnych ciążących na Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców, za które Inwestor odpowiedzialny był solidarnie z Wykonawcą – kara umowna w kwocie równiej 5% sum wypłaconych przez Inwestora na rzecz Podwykonawców, w związku z opóźnianiem się przez Wykonawcę z wykonaniem tychże zobowiązań.

• Za odstąpienie przez Inwestora od Umowy z winy Wykonawcy co do całości przedmiotu lub części przedmiotu Umowy – kara umowna w wysokości 25% wynagrodzenia umownego za całość lub część przedmiotu Umowy.

• W przypadku zaprzestania realizowania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie lub zerwania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w inny sposób, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Inwestora, bez dodatkowego wezwania, kary umownej w wysokości 10.000.000 PLN.

• Naliczanie kar określonych za odstąpienie przez Inwestora od Umowy z winy Wykonawcy

oraz zaprzestanie realizowania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie lub zerwania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie wzajemnie się wyklucza.

• W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Inwestora określonej w Umowie Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 3.750.000 złotych netto.

Kary płacone przez zamawiającego : brak

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.