Raport bieżący nr 57 / 2021

Raport bieżący nr 57 / 2021 - 14 lipca 2021 / 17:32

„Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że został poinformowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Placu Starynkiewicza 5 o wyborze oferty spółki Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III”.

Wartość oferty: 157 025 500,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość jednej umowy i aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertę) wyniosła 216 500 612,07 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki oferty o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 157 025 500,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 24 miesiące

Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów

Okres rękojmi: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów

Zaliczka: brak

Warunki płatności: płatności zgodnie z Planem Płatności, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia umownego brutto

Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.