Raport bieżący nr 58 / 2014

Raport bieżący nr 58 / 2014 - 25 lipca 2014 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2014 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze roku 2014 oraz dane porównywalne za pierwsze półrocze roku 2013.

  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 2 153 122 tys. zł w porównaniu do 2 087 665 tys. zł w pierwszym półroczu 2013 roku.
  • Zysk brutto ze sprzedaży: 209 329 tys. zł w porównaniu do 181 570 tys. zł w pierwszym półroczu 2013 roku.
  • Zysk z działalności operacyjnej: 109 991 tys. zł w porównaniu do 88 629 tys. zł w pierwszym półroczu 2013 roku.
  • Zysk brutto: 110 190 tys. zł w porównaniu do 87 213 tys. zł w pierwszym półroczu 2013 roku.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 86 912 tys. zł w porównaniu do 67 801 tys. zł w pierwszym półroczu 2013 roku.
  • Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2014 roku wyniósł 3,9 mld zł.
  • W pierwszym półroczu 2014 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 553 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 567 lokali.
  • Wartość netto kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 1,4 mld zł, w porównaniu do 2,2 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wynosiła 913 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 640 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2014 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2013 roku.