Raport bieżący nr 59 / 2012

Raport bieżący nr 59 / 2012 - 17 września 2012 / 00:00

Budowa ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku - nowy kontrakt Budimeksu SA - ujawnienie opóźnionej informacji

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości informację opóźnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 57 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O opóźnieniu informacji Zarząd Budimeksu SA informował KNF w dniu 06 sierpnia 2012 r. raportem bieżącym nr 2/2012 skierowanym do kancelarii tajnej.
W dniu 17 września 2012 r. Zarząd Budimeksu SA powziął informację o wejściu w życie z dniem 15 września 2012 r. umowy podpisanej w dniu 31 lipca 2012 r. między Budimeksem SA a firmą BPTO Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na budowę ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku.

 • Wartość kontraktu: 58 500 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 14 dni po dacie uzyskania od zamawiającego informacji o wejściu umowy w życie
 • Termin zakończenia robót: 15 marca 2014 r.
 • Okres gwarancji: 48 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 3,5% ceny kontraktowej brutto
   Płatność 28 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 15% ceny kontraktowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • maksymalna wysokość kar – 10% ceny kontraktowej brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w odniesieniu do wszelkiej infrastruktury należącej do PKP, PKP PLK, SKM.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.