Raport bieżący nr 59 / 2013

Raport bieżący nr 59 / 2013 - 17 września 2013 / 00:00

Budowa obiektu na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 września 2013 r. została podpisana umowa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na „Budowę obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przynoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9”.

 • Wartość kontraktu: 63 115 662,87 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od daty wejścia umowy w życie
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Wysokość kar umownych płaconych przez wykonawcę:
  • 10% wynagrodzenia brutto w każdym nieopisanym w umowie przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • 5% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy
  • 3% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek nie przedłożenia w terminie kopii polis ubezpieczeniowych
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.