Raport bieżący nr 6 / 2015

Raport bieżący nr 6 / 2015 - 11 lutego 2015 / 00:00

Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z CaixaBank, SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2015 r. otrzymał informację od CaixaBank, SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Bank może wystawiać gwarancje bankowego na zlecenie Budimex SA z kwoty 100.000.000,- PLN (słownie złotych: sto milionów) do kwoty 121.000.000,- PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden milionów).

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.