Raport bieżący nr 61 / 2018

Raport bieżący nr 61 / 2018 - 14 września 2018 / 11:22

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica-Wronki- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 14 września 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica – Wronki w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 22 maja 2018 r. w raporcie bieżącym nr 31/2018 oraz w dniu 10 lipca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 49/2018.

Wartość umowy: 478.972.397,12 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po dacie podpisania Umowy przez ostatnią ze stron

Termin zakończenia robót: 22 miesiące licząc od daty rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od warunków na jakich podpisywane są kontrakty dla PKP.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z zasadami określonymi w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.