Raport bieżący nr 62 / 2011

Raport bieżący nr 62 / 2011 - 11 lipca 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji bankowych z Bankiem Ochrony Środowiska SA

W dniu 11 lipca 2011 roku zarząd Budimeksu SA („Spółka”) został poinformowany przez Bank Ochrony Środowiska SA („Bank”) o podpisaniu aneksu do umowy o ustanowienie limitu zaangażowania w formie linii odnawialnej na udzielanie gwarancji bankowych („Umowa”).O zawarciu ww. umowy Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 55/2010 z dnia 14.07.2010 r.

  • Na mocy aneksu wprowadzono następujące zmiany:
    • zwiększono kwotę limitu gwarancyjnego ze 100 000 000,- zł (słownie: sto milionów złotych) do kwoty 150 000 000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 08.07.2012 r.
    • jako zabezpieczenie limitu gwarancyjnego, Spółka udzieliła Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki prowadzonym przez Bank
    • dodatkowo, do każdej wystawionej przez Bank gwarancji w ramach linii, Spółka złoży Bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej w zakresie zobowiązań wynikających z gwarancji
  • Pozostałe warunki Umowy nie zmieniają się

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.