Raport bieżący nr 62 / 2018

Raport bieżący nr 62 / 2018 - 14 września 2018 / 13:55

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 14 września 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum spółki Strabag Sp. z o.o. (lider: 50% udziału w konsorcjum) oraz Budimeksu SA (partner: 50% udziału w konsorcjum) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła)- węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 25 czerwca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 43/2018 oraz w dniu 25 lipca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 52/2018.

Wartość umowy: 465 970 040,74 zł netto

Termin rozpoczęcia: data zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.