Raport bieżący nr 62/2023

Raport bieżący nr 62/2023 - 12 października 2023 / 10:42

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, zadanie ‎‎3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód (z węzłem) o ‎długości ok. 11,2 km – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 12.10.2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg ‎Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wybrała ofertę Budimex S.A. jako ‎najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wybudowanie ‎drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, zadanie 3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) ‎do węzła Łagiewniki Zachód (z węzłem) o długości ok. 11,2 km.‎

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym ‎została opublikowana w dniu 26.09.2023 r. w raporcie bieżącym nr 57/2023.

Wartość oferty: 289 117 330,00 zł netto ‎    ‎ ‎

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 96 miesięcy

Okres rękojmi: 96 miesięcy

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT ‎wystawionych na kwoty poświadczone w ŚP

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto podanej w Ofercie

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które ‎odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: brak

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% wartości robót netto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ‎ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym ‎wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii ‎Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących ‎po stronie Wykonawcy.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎ ‎