Raport bieżący nr 63 / 2013

Raport bieżący nr 63 / 2013 - 15 października 2013 / 00:00

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 15 października 2013 r. spółka otrzymała podpisaną przez drugą stronę umowę z datą 08.10.2013 r. zawartą z Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie na: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w pomieszczeniach laboratoriów, pomieszczeniach technicznych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i izolacji akustycznej budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie.

 • Wartość umowy: 1 521 150,51 złotych netto.

Jednocześnie zarząd Budimeksu informuje, że jest to kolejny kontrakt podpisany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Umową o największej wartości jest podpisana w dniu 07 sierpnia 2013 r. umowa na wykonanie robót budowlano-montażowych w obiektach Paderevianum UJ położonych przy ul. Krupniczej w Krakowie.

 • Wartość umowy: 37 583 868,94 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dacie podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 120 miesięcy na wykonane konstrukcje, dach, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową; 36 miesięcy na pozostałe wykonane roboty budowlano-montażowe, wyposażenie i urządzenia
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości umowy brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 30% wartości umowy brutto
 • Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Suma wartości umów podpisanych z tym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.