Raport bieżący nr 63 / 2015

Raport bieżący nr 63 / 2015 - 18 września 2015 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z PKO BP SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18 września 2015 r. spółka została poinformowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, z kwoty 200.000.000,- zł (słownie złotych: dwieście milionów) do kwoty 300.000.000,- zł (słownie złotych: trzysta milionów).

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.