Raport bieżący nr 63 / 2018

Raport bieżący nr 63 / 2018 - 17 września 2018 / 18:28

Opóźniona informacja poufna o rozpoczęciu negocjacji

Zarząd Budimeksu S.A. („Budimex”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), tj. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. Budimex rozpoczął negocjacje z przedstawicielami spółek PG Energetyka sp. z o.o. oraz Raven 9 sp. z o.o. dotyczące potencjalnej transakcji zbycia posiadanych przez Budimex akcji spółek Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060700 oraz Biuro Inwestycji „Grunwald” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000603895.

Negocjacje zostały rozpoczęte w momencie w którym przedstawiciele podmiotów zainteresowanych nabyciem spółek wskazali, że są gotowi zrealizować transakcję płacąc łączną cenę w wysokości 109 539 tysięcy złotych jednocześnie wskazując, że transakcja będzie w części finansowana kredytem bankowym i bank współpracujący wstępnie wyraża wolę uczestnictwa w finansowaniu potencjalnej transkacji.

Każda ze stron była uprawniona do wycofania się z prowadzonych rozmów. W czasie negocjacji strony uzgadniały kluczowe parametry finansowe oraz prawne potencjalnej transakcji, natomiast samo przystąpienie do negocjacji nie oznaczało, że potencjalna transakcja zostanie zrealizowana.

W świetle podjętej decyzji o zamiarze rozpoczęcia negocjacji, Budimex uznał te informacje za istotne z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować je jako informację poufną. W ocenie Budimex w uzasadnionym interesie Budimex leżało opóźnienie publikacji informacji o rozpoczęciu negocjacji, gdyż jej przekazanie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Budimex. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji miała charakter wyłącznie kierunkowy i ostateczne powodzenie tych negocjacji było uzależnione od szeregu czynników.