Raport bieżący nr 65 / 2013

Raport bieżący nr 65 / 2013 - 23 października 2013 / 00:00

Modernizacja Wodociągu Centralnego w Warszawie - wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 października 2013 r. został poinformowany o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA i Cadagua SA (spółka z grupy Ferrovial) z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii (lider: Budimex SA 50% udziału w konsorcjum, partner: Cadagua SA 50% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie na „Modernizację technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego, etap II – II ciąg technologiczny”.

 • Wartość oferty: 64 836 569,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 30. 11. 2015 r.
 • Okres gwarancji: 18 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 20% wartości oferty brutto
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości oferty brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% wynagrodzenia brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.