Raport bieżący nr 65 / 2020

Raport bieżący nr 65 / 2020 - 9 listopada 2020 / 19:11

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 9.11.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 466 726 543,76 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od podpisania umowy

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: do 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto