Raport bieżący nr 65/2023

Raport bieżący nr 65/2023 - 7 listopada 2023 / 17:28

Wykonanie remontu nawierzchni Autostrady na odcinku pomiędzy Rusocinem a Czerniewicami ‎‎(km 000+000 - km 151+900) – wymiana warstwy ścieralnej i częściowo wiążącej w obu ‎kierunkach oraz częściowym wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni i pracami ‎towarzyszącymi ‎- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 7 listopada 2023 roku GTC S.A. ‎ul. Powstańców Warszawy 19, ‎81-718 Sopot ‎podpisał umowę z Budimex SA na: „Wykonanie remontu nawierzchni Autostrady na odcinku pomiędzy Rusocinem a Czerniewicami ‎‎‎(km 000+000 – km 151+900) – wymiana warstwy ścieralnej i częściowo wiążącej w obu ‎kierunkach ‎oraz częściowym wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni i pracami ‎towarzyszącymi.‎”

Wartość umowy: 569 145 748,35 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 17 kwietnia 2024 r.

Termin zakończenia robót: 15 sierpnia 2028 r., roboty prowadzone będą rocznymi Etapami, nie wlicza się okresów zimowych.
Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎

Okres gwarancji dla głównych robót: ‎60 miesięcy ‎

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości Przedmiotu Umowy brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości Przedmiotu Umowy brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto.