Raport bieżący nr 66 / 2012

Raport bieżący nr 66 / 2012 - 15 października 2012 / 00:00

Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 października 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) podpisało z Województwem Lubelskim i Gminą Lublin umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu odrębnych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” i „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie” oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w celu realizacji inwestycji „Budowa Placu Teatralnego w Lublinie”.

 • Wartość umowy: 163 694 718,32 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 30.06.2015 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Okres rękojmi: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości umowy brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
  • z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie budynku – karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za dany zakres robót (branż), którego te wady dotyczą
  • za dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – 0,001% wynagrodzenia brutto
  • za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym etapu/elementu w stosunku do terminów przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym – 0,001% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie etapu/elementu
  • za brak właściwej (określonej w umowie) osoby z kadry kierowniczej, w szczególności kierownika budowy – 0,001% wynagrodzenia brutto za każdy potwierdzony dzień nieobecności
  • w przypadku przekroczenia terminu przekazania dokumentacji projektowej – 0,001 % wynagrodzenia brutto za wykonanie dokumentacji projektowej
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.