Raport bieżący nr 7 / 2019

Raport bieżący nr 7 / 2019 - 28 stycznia 2019 / 14:33

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2019 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2019 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

Zgodnie z § 61. ust. 3 oraz § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Budimex SA przekaże skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2018 i drugi kwartał roku 2019.

Terminy przekazywania raportów:

1. raport roczny Budimex SA za 2018 rok – 26 marca 2019 r.
2. skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2018 rok – 26 marca 2019 r.
3. skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
– za I kwartał 2019 r. – 26 kwietnia 2019 r.
– za III kwartał 2019 r. – 29 października 2019 r.
4. skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2018 zostaną opublikowane w dniu 27 lutego 2019 roku, natomiast za 6 miesięcy 2019 roku w dniu 29 lipca 2019 roku.