Raport bieżący nr 71 / 2013

Raport bieżący nr 71 / 2013 - 7 listopada 2013 / 00:00

Umowa o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z TUiR WARTA SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 07 listopada 2013 roku spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA umowę o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.
W ramach umowy Budimex SA może zlecać Towarzystwu wystawianie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych do łącznej kwoty 40 000 000 PLN (czterdzieści milionów złotych).
Umowa została zawarta na okres do dnia 23 października 2014 r.

Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Towarzystwa wobec Budimeksu SA z tytułu gwarancji wystawionych w ramach umowy, Budimex SA ustanowił zabezpieczenie na rzecz Towarzystwa w postaci 6 weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.