Raport bieżący nr 71 / 2017

Raport bieżący nr 71 / 2017 - 2 października 2017 / 11:39

Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 2 października 2017 konsorcjum Budimeksu (partner konsorcjum z udziałem 50%) i Torpolu SA (lider konsorcjum) zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowę na „Realizację robót budowlanych w ramach Przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133)”. O wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej informowaliśmy w raporcie nr 62/2017 z dnia 3 sierpnia 2017. Wartość oferty to 596 720 898 zł netto, w tym kwota warunkowa w wysokości 77 530 000 zł netto, która służy do pokrycia kosztów pracy, robót, materiałów lub urządzeń, które nie zostały objęte umową a są niezbędne do jej realizacji.

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 42 dni od daty podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót

Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę

Termin płatności w dniach: w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.