Raport bieżący nr 71 / 2020

Raport bieżący nr 71 / 2020 - 18 grudnia 2020 / 12:28

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4 – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 18 grudnia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie w imieniu Zamawiających: Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 20.10.2020 r. w raporcie bieżącym nr 61/2020 oraz w dniu 27.10.2020 r. w raporcie bieżącym nr 62/2020.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z Zamawiającymi (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną umowę) wyniosła 194 982 050,42 zł netto.

Wartość umowy: 188 187 712,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: 14 dni od daty podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 29 lipca 2022 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczki: do 20 mln zł, pierwsza zaliczka może być udzielona po zrealizowaniu i rozliczeniu prac o wartości co najmniej 10 mln zł

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja dobrego wykonania: 10 % ceny brutto oferty

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi oraz Zamawiającymi wraz z wartością oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Jednocześnie zgodnie z art. 171 ust. 4 Prawo zamówień publicznych umowa nie może zostać zawarta do czasu doręczenia informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o czym Zamawiający poinformuje Spółkę oddzielnym pismem.