Raport bieżący nr 71 / 2022

Raport bieżący nr 71 / 2022 - 1 grudnia 2022 / 14:02

Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 01.12.2022 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poinformował Spółkę o tym, że oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym: „Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 188 700 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 15% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości wynagrodzenia netto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.