Raport bieżący nr 72 / 2019

Raport bieżący nr 72 / 2019 - 21 listopada 2019 / 15:16

"Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek"- wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 21.11.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 29.10.2019 r. w raporcie bieżącym nr 69/2019.

Wartość oferty: 843 737 091,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.