Raport bieżący nr 73 / 2014

Raport bieżący nr 73 / 2014 - 1 września 2014 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A1 - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 01 września 2014 r. został poinformowany przez Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie o dokonaniu wyboru przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oferty konsorcjum Budimeksu SA (partner konsorcjum z udziałem 50%) i Strabag Sp. z o.o. (lider konsorcjum z udziałem 50%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Kontynuację projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000”.

 • Wartość oferty: 271 116 403,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)
 • Okresy gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.