Raport bieżący nr 73 / 2021

Raport bieżący nr 73 / 2021 - 23 września 2021 / 17:56

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23 września 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz- Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 333 216 700,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 45 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto