Raport bieżący nr 73/2023

Raport bieżący nr 73/2023 - 14 grudnia 2023 / 13:28

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, zadanie ‎‎3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód (z węzłem) o ‎długości ok. 11,2 km – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 14.12.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy ‎Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ‎na: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, zadanie 3 ‎od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód (z węzłem) o długości ‎ok. 11,2 km”.‎

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i ‎wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 26.09.2023 r. w raporcie ‎bieżącym nr 57/2023 oraz w dniu 12.10.2023 r. w raporcie bieżącym nr 62/2023.‎

Wartość umowy: 289 117 330,00 zł netto ‎                  ‎ ‎

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 96 miesięcy

Okres rękojmi: 96 miesięcy

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT ‎wystawionych na kwoty poświadczone w ŚP

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto podanej w ‎Ofercie

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności ‎tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu ‎umów: brak

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% wartości robót netto  ‎

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ‎ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym ‎wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii ‎Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących ‎po stronie Wykonawcy.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto