Raport bieżący nr 74 / 2010

Raport bieżący nr 74 / 2010 - 28 października 2010 / 00:00

Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku północnej obwodnicy Jędrzejowa – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 października 2010 r. Budimex SA podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach umowę na budowę drogi krajowej nr 78 na odcinku północnej obwodnicy Jędrzejowa.

 • Wartość kontraktu: 152.319.805,61 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od daty podpisania umowy (do czasu realizacji nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca)
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% wartości kontraktu brutto
  • Płatność: 49 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  • Za przekroczenie czasu na ukończenie robót w wysokości 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;
  • Z tytułu rozwiązania kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej;
  • Za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w ustalonym terminie w wysokości 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki.
 • Kary płacone przez Zamawiającego:
  • Z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 15.2 FIDIC oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.