Raport bieżący nr 74 / 2013

Raport bieżący nr 74 / 2013 - 28 listopada 2013 / 00:00

Przebudowa torowiska tramwajowego w Toruniu - nowy kontrakt Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2013 r. Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) podpisał z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Toruniu Sp. z o.o. (działającym w imieniu Gminy Miasta Toruń) umowę na „Roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach zadań pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18-tego stycznia) do Al. Solidarności, poprawiającego dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku” oraz „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT City” objętych Projektem pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” (Część A) oraz roboty budowlane, w ramach podprojektu I „System zarządzania ruchem drogowym” objętego projektem pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013” wraz z czynnościami towarzyszącymi (Część B)”.

 • Wartość umowy: 44 469 118,98 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni po dacie podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30.05.2015r. w zakresie objętym częścią B oraz 30.09.2015 r. w zakresie objętym częścią A
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości umowy brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.