Raport bieżący nr 74/2022

Raport bieżący nr 74/2022 - 14 grudnia 2022 / 12:15

Powołanie Członków Zarządu Budimex S.A.‎

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. powołała do ‎składu Zarządu Budimex S.A. z mocą od dnia 1 stycznia 2023 roku Panią Annę ‎Karyś-Sosińską, Pana Cezarego Łysenko oraz Pana Macieja Olka.‎

Pani Anna Karyś-Sosińska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w ‎Krakowie. Doświadczenie z obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim ‎Instytucie Technologii gdzie w latach 2000 – 2002 jako Konsultant odpowiadała za ‎procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i najwyższego szczebla.  Z ‎Grupą Budimex związana od 2002 roku. W latach 2002-2005 odpowiadała za ‎szkolenia i rozwój pracowników. W latach 2005 – 2007 była Koordynatorem ‎Personalnym w Budownictwie Kubaturowym. W latach 2007 – 2015 odpowiadała ‎jako Kierownik ds. Personalnych za Budownictwo Infrastrukturalne. W latach 2016 – ‎‎2019 pełniła funkcję  Dyrektora ds. Personalnych w Budownictwie ‎Infrastrukturalnym i Kolejowym. W latach 2020 – 2021 pełniła rolę Dyrektora ‎Personalnego Obszaru Centrali Budimex i Budimex Nieruchomości. W każdym z ‎powierzonych obszarów opowiadała za tworzenie procesów HR oraz wdrażanie ‎polityki personalnej zgodnie ze strategią firmy. W ramach swojej funkcji była ‎odpowiedzialna za wspieranie menedżerów w procesach zmian organizacyjnych, ‎zwiększanie ich efektywności biznesowej oraz budowanie i rozwój podległych ‎zespołów. Z początkiem roku 2022 objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania ‎Zasobami Ludzkimi w Budimex SA. Wraz z rozwojem Grupy Budimex odpowiada za ‎budowę strategii personalnej i procesów HR we wszystkich spółkach Grupy Budimex ‎na rynku polskim a także nowo powstałych spółkach Grupy na rynku zagranicznym. ‎

Zgodnie z oświadczeniem Pani Anna Karyś-Sosińska nie prowadzi działalności ‎konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie ‎Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki ‎cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej ‎osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników ‎Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie podlega ‎ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu ‎prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.‎

Pan Cezary Łysenko uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa w roku 1996 na ‎Politechnice Białostockiej. Po studiach zaczął prace w łomżyńskiej firmie ‎wykonawczej. Ma w swojej praktyce ponad blisko dwuletnią pracę w Urzędzie ‎Wojewódzkim i Urzędzie Miasta, gdzie był odpowiedzialny za inżynierię ruchu i ‎zarządzanie drogami. W roku 1999 dołączył do zespołu konsultantów nadzorujących ‎realizację kontraktów na drogach krajowych i wojewódzkich. Uprawnienia ‎konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń uzyskał w roku 2002, co po funkcji ‎inspektora ds. rozliczeń umożliwiło mu pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ‎robót budowlanych. W Budimex S.A. zatrudniony na stanowisko kierownika działu ‎technicznego od początku 2006, na kontrakcie budowy dojazdów do mostu w ‎Płocku, gdzie po kilku miesiącach przejął obowiązki szefa kontraktu. W roku 2012 ‎został powołany na stanowisko dyrektora rejonu odpowiedzialnego za biznes w ‎województwach: podlaskim i lubelskim. W roku 2019 objął funkcję dyrektora ‎oddziału północnego, a blisko rok później przejął odpowiedzialność za całe ‎budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. na rynkach polskim i zagranicznych.  ‎W trakcie pracy zawodowej ukończył kilka programów z zarządzania uzyskując ‎dyplomy i certyfikaty renomowanych instytutów i uczelni, w tym dyplomy ‎ukończenia: Program Management 2009 w ICAN Institute/Harvard Business ‎Publisher w Warszawie, International Management Development Program 2013 oraz ‎Leader Ship Program 2016 na Universitas Summa w Madrycie. W 2021 roku ‎ukończył prestiżowy Advanced Management Program w IESE Business School w ‎Barcelonie.‎

Zgodnie z oświadczeniem Pan Cezary Łysenko nie prowadzi działalności ‎konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie ‎Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki ‎cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej ‎osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników ‎Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie podlega ‎ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu ‎prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.‎

Pan Maciej Olek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki ‎Wrocławskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami PMI oraz George ‎Washington University. Z branżą budowlaną związany od ponad 20 lat, brał udział ‎przy realizacji dużych projektów budowlanych również poza granicami Polski. W ‎latach 2001-2007 pracował w firmie NCC Polska przy realizacji autostrady A2 oraz ‎na projekcie Citytunnel w Malmo (Szwecja) gdzie pełnił rolę zastępcy menedżera ‎projektu. W latach 2008-2009 realizował drogę ekspresową S3. Od 2010 roku ‎związany z Budimex S.A. najpierw w roli kierownika budowy, następnie kierownika i ‎dyrektora kontraktu. Od jesieni 2014 roku odpowiedzialny za budowanie ‎kompetencji Budimex S.A. w zakresie budownictwa kolejowego najpierw w roli ‎Dyrektora Rejonu, następnie Dyrektora Oddziału, a od maja 2020 roku w roli ‎Dyrektora Budownictwa Kolejowego.  ‎

Zgodnie z oświadczeniem Pan Maciej Olek nie prowadzi działalności ‎konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie ‎Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki ‎cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej ‎osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników ‎Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie podlega ‎ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu ‎prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.‎