Raport bieżący nr 75 / 2011

Raport bieżący nr 75 / 2011 - 23 sierpnia 2011 / 00:00

Budowa Centrum Kongresowego w Krakowie – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 sierpnia 2011 otrzymał od Urzędu Miasta w Krakowie powiadomienie o wyborze oferty konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa obiektu pn. Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie – 2 etap realizacji.

 • Wartość oferty: 257 994 160,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dacie podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: do 35 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 7% kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% wartości kontraktu netto
 • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.