Raport bieżący nr 75 / 2014

Raport bieżący nr 75 / 2014 - 16 września 2014 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A4 – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 września 2014 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 50%) i Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (partner konsorcjum z udziałem 50%) podpisało umowę z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na ”Kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
Wartość umowy: 584 956 280,85 złotych netto
Termin rozpoczęcia robót: prawo dostępu do placu budowy nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy.
Termin zakończenia robót: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Okresy gwarancji: 10 lat dla elementów nie wymienionych w części szczegółowej gwarancji, która określa, co następuje: 5 lat dla warstwy ścieralnej i pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni, oznakowania pionowego, ekranów akustycznych, prefabrykatów betonowych i drogowych obiektów inżynierskich; 4 lata dla oznakowania poziomego grubowarstwowego; 3 lata dla zieleni i 1 rok dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
Warunki finansowe:
Zaliczka: od 5% do 10% procent zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
Maksymalna wysokość kar: 20 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę umowy.
Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA