Raport bieżący nr 76 / 2012

Raport bieżący nr 76 / 2012 - 29 listopada 2012 / 00:00

Budowa stanowiska promowego nr 1 w porcie w Świnoujściu – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 29 listopada 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) podpisało z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA umowę na: „Rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1”.

 • Wartość kontraktu: 68 525 874,86 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 21 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30 listopada 2014 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty umownej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
  • 0,03% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za przekroczenie czasu na ukończenie robót, za każdy dzień opóźnienia
  • 10 000 PLN za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w protokole końcowego odbioru robót, za każdy dzień opóźnienia
  • 5 000 PLN za niedotrzymanie terminu usunięcia: wad lub szkód, w okresie zgłaszania wad, w terminie określonym przez Inżyniera oraz w pozostałym okresie gwarancji jakości, w terminie określonym przez zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego
 • Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.