Raport bieżący nr 77 / 2015

Raport bieżący nr 77 / 2015 - 22 października 2015 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Alior Bankiem SA – spełnienie się warunku zawieszającego

rb bx/77/2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2015 z dnia 20.10.2015 r. informującego o zawarciu przez Budimex SA aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Alior Bankiem SA, zawartego pod warunkiem zawieszającym, przedłużającego termin okresu wykorzystywania produktów oraz termin ostatecznej spłaty zobowiązań, Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 22.10.2015 r. spełnił się warunek zawieszający polegający na udzieleniu na rzecz Alior Banku SA zabezpieczenia w postaci złożenia przez Budimex SA oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych, sporządzonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c.