Raport bieżący nr 77 / 2021

Raport bieżący nr 77 / 2021 - 10 listopada 2021 / 11:26

Podpisanie umowy w przedmiocie uzyskania wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego

Zarząd Budimex SA („Budimex”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. zawarł z FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”) umowę na mocy której Budimex uzyska wyłączność negocjacyjną w przedmiocie nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”), realizującej projekt budowy farmy wiatrowej („Projekt”).

Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy 7 MW i jest projektem gotowym do budowy (ready-to-build, „RTB”).

Strony zobowiązały się w dobrej wierze i z należytą starannością prowadzić negocjacje dotyczące nabycia przez Budimex wszystkich udziałów w SPV oraz dołożyć najlepszych starań w celu realizacji planowanej transakcji. Przed przystąpieniem do planowanej transakcji, Budimex zamierza przeprowadzić badanie due diligence Projektu.

Wyłączność zostanie udzielona do dnia 10 grudnia 2021 r.

Budimex uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej transakcji nabycia Projektu będzie stanowiła wejście w nowy obszar działalności podstawowej, pomimo, że szacowana wartość transakcji nie przekracza progów wskazanych w Indywidualnym Standardzie Raportowania Budimex S.A. dla nabycia aktywów o znacznej wartości oraz dla zawarcia znaczącej umowy.