Raport bieżący nr 82 / 2011

Raport bieżący nr 82 / 2011 - 5 października 2011 / 00:00

Budowa terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin SA (Świdnik) – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 05 października 2011 Port Lotniczy Lublin SA poinformował, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym, budynku techniczno-garażowego, budynku lotniskowej straży pożarnej oraz opracowanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych słaboprądowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, chłodniczych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla wyżej wymienionych obiektów w ramach zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A.( Świdnik)” za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner).

 • Wartość oferty: 66 799 169,49 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 270 dni od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 7 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 3% kwoty kontraktowej brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 0,01% wynagrodzenia netto za dzień opóźnienia w zakończeniu robót
  • 0,01% wynagrodzenia netto dziennie dzień za niezłożenie przez wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 0,03% wynagrodzenia za element robót z wadą (kara naliczana od wartości pozycji z tabeli Podziału Ceny Ryczałtowej)
  • za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada wykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.