Raport bieżący nr 86 / 2014

Raport bieżący nr 86 / 2014 - 5 listopada 2014 / 00:00

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Miłomłyn – Ostróda Północ (pododcinek „A”) – nowy kontrakt Budimeksu SA

rb bx/86/2014

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2014 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie umowę na ”Budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Miłomłyn – Ostróda Północ (pododcinek „A”)”.

 • Wartość umowy: 237 635 645,98 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okresy gwarancji: oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 1 rok; zieleń – 3 lata; oznakowanie poziome grubowarstwowe – 4 lata; warstwa ścieralna – 5 lat; pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie – 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę umowy.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.