Raport bieżący nr 89 / 2011

Raport bieżący nr 89 / 2011 - 10 listopada 2011 / 00:00

Wyrok w sprawie z powództwa Budimeksu SA przeciwko GDDKiA - budowa obwodnicy Augustowa

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r., nr 9/2009 z dnia 26 stycznia 2009 oraz nr 52/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. Zarząd Budimex SA informuje, iż w dniu 10 listopada 2011 r. w sprawie z powództwa Budimeksu SA przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, dotyczącej budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 (granica państwa – Wrocław – Białystok – Suwałki – granica państwa) o zapłatę kary umownej Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok, zgodnie z którym zasądził na rzecz Budimeksu SA kwotę 21 948 408 złotych (stanowiącą połowę wartości przedmiotu sporu) z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia 28 lutego 2009 r., oddalając powództwo co do kwoty 21 948 408 złotych.

Decyzja w sprawie ewentualnej apelacji w zakresie, w którym nastąpiło oddalenie powództwa, zostanie podjęta po otrzymaniu uzasadnienia ww. wyroku.