Raport bieżący nr 9 / 2015

Raport bieżący nr 9 / 2015 - 20 lutego 2015 / 00:00

Zmiana do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z KUKE SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 lutego 2015 roku został poinformowany o podpisaniu przez KUKE S.A. (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) zmiany do Umowy Generalnej o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych z dnia 05.02. 2014 r.

Na mocy dokumentu KUKE S.A. zwiększył kwotę limitu, do którego spółka może zlecać wystawianie gwarancji ubezpieczeniowych do kwoty 45.000.000,- PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów) oraz przedłużył termin ważności umowy do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.