Raport bieżący nr 9/2024

Raport bieżący nr 9/2024 - 14 lutego 2024 / 16:29

„Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina wraz z przełączeniem toru linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV” – numer postępowania 2023/WNP-0223 - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 14.02.2024 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wybrały ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina wraz z przełączeniem toru linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV” – numer postępowania 2023/WNP-0223.

Wartość oferty: 188 722 000 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 45 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (47 miesięcy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji nr 1)

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: 10%

Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % Wynagrodzenia z uwzględnieniem podatku VAT

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20 % Wynagrodzenia

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną do wysokości 100% Wynagrodzenia.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto