Raport bieżący nr 91 / 2015

Raport bieżący nr 91 / 2015 - 30 grudnia 2015 / 00:00

Przebudowa i rozbudowa szpitala wojewódzkiego w Toruniu – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2015 r. został poinformowany przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) oraz Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum z udziałem 5%) jako najkorzystniejszej w przetargu na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

 • Wartość oferty: 275 191 167,77 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: do 30 dni po dacie podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
 • Gwarancja: 36 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto.
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • kara umowna za zwłokę w ukończeniu odcinków i elementów robót zawartych w harmonogramie – 0,05% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 15 % tej kwoty;
  • kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wad – 0,2% wartości brutto elementu którego wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto;
  • kara umowna z tytułu wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową – 100% wartości brutto elementu którego wada dotyczy powiększona o rzeczywiste koszty rozbiórki wadliwego elementu
  • kara umowna w przypadku odstąpienia od kontraktu przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca – 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto.
 • Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego kwotę naliczonych kar, na zasadach ogólnych.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.