Raport bieżący nr 92 / 2014

Raport bieżący nr 92 / 2014 - 25 listopada 2014 / 00:00

Budowa III etapu Business Garden Wrocław – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2014 roku została podpisana umowa z Landprop Services I Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie na realizację budowy III etapu Business Garden Wrocław tj. 3 budynków biurowych (4, 5, 7) oraz pawilonu restauracyjnego R1 ze wspólnym parkingiem podziemnym.

 • Wartość umowy: 45 300 125 EUR netto, co stanowi 189 880 000,- PLN netto przeliczone po kursie średnim NBP z dn. 25.11.2014 (1EUR = 4,1916 PLN)
 • Termin rozpoczęcia robót: 08.12.2014 (przekazanie placu budowy)
 • Termin zakończenia robót: 01.09.2016 r.
 • Okres gwarancji: 10 lat, z wyłączeniem: wyposażenia (5 lat), zieleni (3 lata), urządzeń i części ruchomych (2 lata)
 • Gwarancja bankowa dobrego wykonania:
  • 10% ceny kontraktowej brutto (ważna przez okres realizacji kontraktu + 3 miesiące)
  • 5% ceny kontraktowej brutto gwarancja bankowa na okres rękojmi i gwarancji + 3 miesiące
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  • 0,05 % ceny kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji kamieni milowych i realizacji całości kontraktu oraz usuwaniu usterek. Jeżeli opóźnienie przekroczy 2 mies. kara dodatkowa wyniesie 10% ceny kontraktowej brutto. W przypadku dotrzymania termin końcowego kary za kamienie milowe zostają anulowane.
 • Maksymalna wartość kar:
  • Łączna wysokość kary dla wszystkich opóźnień łącznie nie może przekroczyć 20% ceny kontraktowej brutto.
 • Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.